"Gezelligheid en sportiviteit"

De Vereniging

De club "UMCGolf"

 

Doelen van UMCGolf zijn:
- het beoefenen van de golfsport ‘laagdrempelig’ houden;
- het beoefenen van de golfsport door de leden mogelijk maken;
- het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
- het stimuleren van de golfsport onder de personeelsleden van UMCG.

Getracht wordt deze doelen te bereiken door:
- Het organiseren van toernooien en andere evenementen voor leden en introducés;
- In te zetten op kortingen op greenfees bij verschillende golfbanen in de regio;
- Het organiseren van een REGEL-middag op een golfbaan, ter verbetering van de kennis over het golfspel;
- Het organiseren van Clinics om geïnteresseerde medewerkers van het UMCG kennis te laten maken met de golfsport;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor de leden (ledenadministratie, handicap registratie e.d.)

Huis Houdelijk Reglement

Doelstelling en activiteiten 

Artikel 1

Sub 1

UMCGolf is een subvereniging van de Personeelsvereniging van het UMCG (hierna te noemen PV) opgericht op 28 november 2002, op grond van de artikelen18 tot en met 25 van de statuten d.d. 19 februari 1999 gepasseerd bij Wilts en Holland Notarissen te Roden.

Sub 2

UMCGolf heeft ten doel:
het bevorderen van het golfspel, het beoefenen daarvan door, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.

Om de doelstelling te bereiken organiseert UMCGolf o.a.:
• cursussen;
• golfwedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport;
• speelmogelijkheden voor de leden op een of meerdere golfbanen;

UMCGolf neemt bij het verwezenlijken van zijn doelstelling de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de PV alsmede de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in acht.

Artikel 2

De bepalingen van Het Huishoudelijk Reglement van de PV zijn van overeenkomstige toepassing op UMCGolf indien en voor zover in dit reglement daarvan niet wordt afgeweken c.q. in dit reglement geen nadere, aanvullende bepalingen zijn gesteld.

Lidmaatschap

Artikel 3

Sub 1

Leden kunnen zijn:
• leden van de PV;
• de relatiepartner van de onder 1) bedoelde leden. Onder relatiepartner wordt verstaan de huwelijkspartner of de relatiepartner blijkens een notariële akte of bewijs van geregistreerd partnerschap;
• de inwonende kinderen van de onder 1) bedoelde leden die een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken.

Sub 2

Gastleden zijn zij, die op voordracht van een of meer bestuursleden na voorafgaande introductie door een lid als bedoeld in lid 1 sub 1) zijn toegelaten. Ook PV-leden, die zelf geen lid zijn van UMCGolf kunnen gastleden bij het bestuur introduceren / aanmelden. Als gastleden kunnen alleen worden geïntroduceerd / aangemeld, (uitwonende) familieleden in de eerste graad met een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken, alsmede de relatiepartner van deze familieleden. Gastleden hebben geen stemrecht.

Sub 3

Met inachtneming van de bevoegdheid van het bestuur van de PV om een maximum voor het aantal gastleden van de vereniging vast te stellen*), wordt de toelating als gastlid bepaald aan de hand van de volgorde (datum) van introductie en aanmelding als gastlid. Bij het bereiken van het maximum aantal toegestane gastleden, geldt een wachtlijst.*) Maximaal 10% van het aantal gewone leden

Artikel 4

Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het PV-lidmaatschap te voldoen komt daarmee ook een einde aan het lidmaatschap van hun relatiepartner en hun inwonende kinderen respectievelijk aan het lidmaatschap van de door hen geïntroduceerde gastleden.

Artikel 5

Tenzij anders is vermeld, mogen de leden, ereleden en gastleden geen introducees meenemen naar of laten deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Indien en voor zover introducés toegestaan worden, zal per activiteit de bijdrage van de introducé door het bestuur worden vastgesteld. De leden, ereleden en gastleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun introducés.

Artikel 6

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle activiteiten van de vereniging, de serviceverlening door de vereniging alsmede het gebruik van de faciliteiten waarover de vereniging de beschikking heeft in het kader van de uitoefening van de activiteiten. Met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten geldt dat daarvoor nadere regels kunnen worden gesteld.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester dienen werkzaam te zijn of zijn geweest bij het UMCG. Het bestuur maakt een rooster van aftreden, waarbij kan worden bepaald dat meer dan één bestuurslid periodiek aftreedt, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet tegelijkertijd aftreden. De bestuursleden zijn terstond voor een bestuurstermijn van 3 jaar herkiesbaar.

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Gewijzigd in november 2005, mede n.a.v. naamswijziging AZGreen in UMCGolf

Image

FAQ

(Frequently Asked Questions) 

Kan ik lid worden van UMCGolf?

U, als lid van de Personeelsvereniging van het UMCG (PV-UMCG), uw relatiepartner en inwonende kinderen, vanaf het jaar waarin ze de 16-jarige leeftijd bereiken, kunnen lid worden van UMCGolf.

Kunnen ook gastleden lid worden van UMCGolf?

Ja, door u als PV-lid kunt u ouders en/of uitwonende kinderen (minimum leeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16-jarige leeftijd bereiken) als gastlid introduceren. Het bestuur beslist of ze als gastleden worden toegelaten. Dit omdat de hoeveelheid gastleden is gelimiteerd. Zij hebben geen stemrecht.

Hoeveel bedraagt de contributie van UMCGolf per jaar?

De contributie bedraagt € 36,00 per persoon per jaar voor leden, hun huisgenoten en gastleden. Daarnaast is een bijdrage voor het NGF-lidmaatschap verplicht van € 20,00 per jaar.

Hoe wordt de contributie voor UMCGolf geïnd?

PV-leden: maandelijkse inhouding van € 3,00 op het salaris. 
Relatiepartner, inwonende kinderen en gastleden: via een factuur van UMCGolf

Gastleden: naast hun UMCGolf-bijdrage is ook een bijdrage aan de PV verschuldigd via een factuur van de PV-UMCG.

Hoe geef ik mij op als lid van UMCGolf?

Door middel van een aanmeldingsformulier. Het is, in verband met de machtiging voor de inhouding van de contributie op het salaris, van belang dat het formulier ondertekend wordt ingeleverd. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden vanaf deze site (zie menu ‘Lidmaatschap’), printen, ondertekenen en vervolgens inzenden.

Voor hoe lang kan ik het lidmaatschap voor UMCGolf aangaan?

Het lidmaatschap wordt steeds voor 12 maanden aangegaan en verlengd totdat opzegging plaatsvindt. Het verenigingsjaar begint steeds op 1 januari.


Wat is de opzegtermijn van mijn lidmaatschap?

1 maand (dus vóór 1 december is opzeggen noodzakelijk als u het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar wilt beëindigen). Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk bij het beëindigen van het dienstverband (ontslag, pensionering.) Het lidmaatschap van de relatiepartner en/of kinderen en van gastleden, stopt dan ook. Zij krijgen een restitutie van hun reeds betaalde contributie. Na uw pensionering is het mogelijk om lid te blijven van de PV-UMCG en dus ook van UMCGolf.

Mogen ook introducés worden meegenomen naar wedstrijden of andere activiteiten van UMCGolf?

Ja, alleen wanneer dit per toernooi op de uitnodiging is aangegeven. Aan hen wordt een hogere greenfee gevraagd dan aan de leden van UMCGolf.

Contact

UMCGolf
Website: www.umcgolf.nl
E-mail: info@umcgolf.nl 
ING-bank: NL61 INGB 0009 5152 04

Bestuur UMCGolf mail: info@umcgolf.nl 
Jarl Pieter - voorzitter
Vacant - secretaris
Arnold Boom- penningmeester
Vacant - vice voorzitter


PR Commissie, mail: pr@umcgolf.nl 
Marvin Noordberger
Jan Noordberger
Wim Grimberg
  
Wedstrijd en Handicap Commissie, mail: toernooi@umcgolf.nl
Herman Jansen
Henk Luiken
Jan Nieborg
Charles Brugman

Ledenadministratie , mail: info@umcgolf.nl
Anneke Grootoonk

Taakomschrijving Ledenadministratie

Database:

 • Nieuwe leden invoeren aan de hand van het aanmeldingsformulier;
 • Wijzigingen invoeren;
 • Datum invoeren wanneer brief voor betaling UMCGolf-lidmaatschap (niet inbaar via salarisadministratie) en/of voor NGF pasjes zijn verstuurd;
 • Bij belangrijke wijzigingen in de ledenlijst, een actuele ledenlijst in Dropbox zetten

Contributie UMCGolf en/of NGF-pasje:

 • Ledenadministratie verstuurt brieven naar leden die UMCGolf contributie moeten betalen (niet automatisch via salaris inbaar) en/of kosten voor NGF-pasje. Bij retour afzender van brieven achterhalen wat het juiste adres is. De penningmeester een overzicht sturen wie wat moet betalen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en de kosten voor het NGF-pasje en dient eventuele aanmaningen te versturen.
 • Lid werkt op het UMCG: de penningmeester houdt dit bij via salarisadministratie (lid heeft hiervoor machtiging gegeven). Wanneer er geen inhouding meer wordt gedaan van een lid, gaat de penningmeester informeren wat hiervan de reden is.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie die dit verwerkt in de database
 • Wanneer een lid met pensioen gaat en lid wil blijven van UMCGolf (en dus ook van de Personeelsvereniging) geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie.
  De ledenadministratie stuurt een rekening voor het (resterend jaar) lidmaatschap en/of NGF-pasje. 

Email:

 • Vragen betreffende ledenadministratie beantwoorden naar leden en een kopie versturen naar de e-mailbox (info@umcgolf.nl).

 NGF (via Golfpark Exloo)

 • Nieuwe leden aanmelden aan de hand van het aanmeldingsformulier.
 • Wijzigingen doorgeven aan Golfpark Exloo.
 • Na ontvangen van NGF pasjes deze versturen naar leden die de kosten hiervoor hebben betaald.

Formulieren:

 • Aanmelding UMCGolf en/of NGF.  
 • Opzeggen UMCGolf (stopzetten van automatische machtiging) en/of NGF.
 • Opzeggen UMCGolf lidmaatschap (op 31 december van het lopend jaar) en/of NGF.

Binnenkomende post (hoort niet specifiek bij de ledenadministratie):

 • Ophalen bij Personeelswinkel en verdelen naar de betreffende commissies/personen.

Voor de secretaris:
Email (info@umcgolf.nl)

 • Mailbox minimaal 1x per week bekijken.
 • E-mailberichten, bestemd voor commissieleden, doorsturen.
  Als bericht doorgestuurd of verwerkt is, bericht ordenen in de e-mailbox.

Taakomschrijving PR commissie

Informatie aan en van leden:

 • Het uitbrengen van een UMCGolfFlits na ieder toernooi (ca. 8 x per jaar);
 • Leden vragen een bijdrage te leveren aan het Golfjournaal o.a. per toernooi met 1e – 2e – 3e winnaar etc. afspreken een verslag te schrijven van het toernooi;
 • Het maken van foto’s op de toernooien;
 • Het verzamelen van de foto’s, de te publiceren stukken, het zo nodig corrigeren hiervan en het verzorgen van de lay-out;
 • Het verstrekken van informatie over (nieuwe) golfregels, nieuws van NGF en nieuws van UMCGolf;
 • Het organiseren van een opfriscursus/regelmiddag m.b.t. regels en etiquette voor de leden.

Werven van leden:

 • Het promoten van de golfsport o.a. door aanwezigheid op “open dagen” van de PV;
 • Het organiseren van een clinic in het voorjaar voor UMCGers c.q. partners en/of familieleden in de eerste lijn en bekendmaking hiervan in de organisatie;
 • Het geven van informatie aan belangstellenden over UMCGolf zoals inschrijving, contributie, het golfspel, het verkrijgen van het GVB etc. (o.a. in het PV-blad);
 • Het uitnodigen van nieuwe leden op de toernooien en het begeleiden van deze leden tijdens de toernooien.

E-mail:

 • Mailbox 1x per week bekijken
  Als bericht is doorgestuurd of is verwerkt, bericht in onderliggende map (verwerkt) opslaan, zodat de binnengekomen mailberichten terug te vinden zijn;
 • Zoveel mogelijk de mailberichten naar leden versturen vanuit de mailbox.

Informeren:

 • Het informeren van de penningmeester c.q. het DB welke kosten er gemaakt (gaan) worden c.q. toestemming vragen voor de uitgaven;
 • Het DB informeren over de voortgang van de Cie;
 • Het informeren van de Cie. leden welke acties er plaats vinden en (in overleg) bepalen wie wat doet.

Website UMCGolf:

 • Het onderhouden van de website van UMCGolf.

Taakomschrijving wedstrijd en HCP commissie

De Wedstrijd- en Handicap Commissie houdt zich bezig met het organiseren van circa 8-10 toernooien per jaar.

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Het inventariseren en vaststellen van data en locaties waar gespeeld kan worden en het bevestigen van afspraken met clubs/banen over de hoogte van greenfees, de catering en overige condities;
 • Het inschrijfgeld vaststellen i.o.m. de penningmeester en uitnodigingen versturen aan de leden;
 • Het bewaken van de inschrijvingen: tijdigheid van inschrijving en ontvangen betaling;
 • Het samenstellen van flights, het bepalen van de starttijden en de deelnemers hiervan op de hoogte stellen;
 • De inkoop en uitgifte van prijzen (1e, 2e, 3e plaats, neary, longest dames en heren);
 • Het informeren van deelnemers of de baan en de wedstrijd qualifying is.

Activiteiten tijdens het toernooi:

 • Verstrekken van scorekaarten aan de deelnemers met daarop exacte en playing handicap;
 • Het innemen en controleren van de scorekaarten (namen, handtekeningen, stableford telling). Deze Q kaarten zijn (op Nederlandse en Buitenlandse banen) qualifying voor leden met UMCGolf als homecourse.
 • Het bekendmaken van de winnaars na binnenkomst van de laatste flight en het verzorgen van de prijsuitreiking;
 • Afhandeling financiën met club/baan en/of hun horeca: via de penningmeester van UMCGolf direct of via factuur.

Werkzaamheden achteraf:

 • Uitslagen en bijgewerkte totaalstand op de website (laten) zetten;
  Controleren ontvangen qualifying kaarten;
 • Toekennen, berekenen en administreren van de Exact, Club en Playing handicaps van alle homeclub leden, incl. jaarlijkse herziening volgens de regels van het EGA handicap systeem van de NGF;
 • Contact houden met Exloo verwerking Q kaarten;

Informatie verstrekken aan leden:

 • Over de regels, die betrekking hebben op het verkrijgen, berekenen en onderhouden van de handicap;
 • Over wijzigingen van Exact handicap.

Overige werkzaamheden:

 • Contact onderhouden met de Regelcommissie met betrekking tot het afnemen van regelexamens t.b.v. een handicap en GVB;
 • Toezien op de naleving van de eisen met betrekking tot qualifying wedstrijden en berekening CBA;
 • Contact onderhouden met handicap commissies van andere clubs bij overgang leden naar een andere club;
 • Contact onderhouden met regio commissaris en de commissie CRAS&H (regels, amateurstatus en handicaps) van de NGF;
 • Vaststellen en berekenen van qualifying kaarten buiten wedstrijden om.