"Gezelligheid en sportiviteit"

De Vereniging

De club "UMCGolf"

Enkele mensen hebben in 2001 het initiatief genomen om, als subvereniging van de Personeelsvereniging, een golfclub op te zetten.
Doelen van UMCGolf zijn:
- het beoefenen van de golfsport "laagdrempelig" houden;
- beoefenen van de golfsport door de leden;
- bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
- stimuleren van de golfsport onder de personeelsleden.

Getracht wordt deze doelen te bereiken door:
- Het organiseren van onderlinge wedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport;
- Het organiseren van een REGEL-middag op de baan, ter verbetering van het spel;
- Te streven naar kortingen bij het bespelen van een baan in de regio;
- Voor de leden de handicapregistratie uit te voeren.

UMCGolf heeft zelf geen baan.
- We zijn geen geassocieerd lid van de NGF
- Handicap registratie besteden we uit aan de golfclub Exloo.

Huis Houdelijk Reglement

Doelstelling en activiteiten 

Artikel 1

Sub 1
UMCGolf is een subvereniging van de Personeelsvereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna te noemen PV) opgericht op 28 november 2002, op grond van de artikelen18 tot en met 25 van de statuten d.d. 19 februari 1999 gepasseerd bij Wilts en Holland Notarissen te Roden.

Sub 2
UMCGolf heeft ten doel:
het bevorderen van het golfspel, het beoefenen daarvan door, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.
Om de doelstelling te bereiken organiseert UMCGolf o.a.:

  • cursussen;
  • golfwedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport;
  • speelmogelijkheden voor de leden op een of meerdere golfbanen;

UMCGolf neemt bij het verwezenlijken van zijn doelstelling de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de PV  alsmede de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie (hierna te noemen NGF) in acht.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 2

De bepalingen van Het Huishoudelijk Reglement van de PV zijn van overeenkomstige toepassing op UMCGolf indien en voor zover in dit reglement daarvan niet wordt afgeweken c.q. in dit reglement geen nadere, aanvullende bepalingen zijn gesteld.

Lidmaatschap

Artikel 3

Sub 1
Leden kunnen zijn:

  • leden van de PV;
  • de relatiepartner van de onder 1) bedoelde leden. Onder relatiepartner wordt verstaan de huwelijkspartner of de relatiepartner blijkens een notariele akte of bewijs van geregistreerd partnerschap;
  • de inwonende kinderen van de onder 1) bedoelde leden die een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken.

Sub 2
Gastleden zijn zij, die op voordracht van een of meer bestuursleden na voorafgaande introductie door een lid als bedoeld in lid 1 sub 1) zijn toegelaten. Ook PV-leden, die zelf geen lid zijn van UMCGolf kunnen gastleden bij het bestuur introduceren / aanmelden. Als gastleden kunnen alleen worden geïntroduceerd / aangemeld, (uitwonende) familieleden in de eerste graad met een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken, alsmede de relatiepartner van deze familieleden. Gastleden hebben geen stemrecht.

Sub 3
Met inachtneming van de bevoegdheid van het bestuur van de PV om een maximum voor het aantal gastleden van de vereniging vast te stellen*), wordt de toelating als gastlid bepaald aan de hand van de volgorde (datum) van introductie en aanmelding als gastlid. Bij het bereiken van het maximum aantal toegestane gastleden, geldt een wachtlijst.

*) Maximaal 10% van het aantal gewone leden

Artikel 4

Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het PV-lidmaatschap te voldoen komt daarmee ook een einde aan het lidmaatschap van hun relatiepartner en hun inwonende kinderen respectievelijk aan het lidmaatschap van de door hen geïntroduceerde gastleden.

Artikel 5

Tenzij anders is vermeld, mogen de leden, ereleden en gastleden geen introducees meenemen naar of laten deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Indien en voor zover introducees toegestaan worden, zal per activiteit de bijdrage van de introducé door het bestuur worden vastgesteld. De leden, ereleden en gastleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun introducees.

Artikel 6

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle activiteiten van de vereniging, de serviceverlening door de vereniging alsmede het gebruik van de faciliteiten waarover de vereniging de beschikking heeft in het kader van de uitoefening van de activiteiten. Met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten geldt dat daarvoor nadere regels kunnen worden gesteld.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester dienen werkzaam te zijn  of zijn geweest bij het UMCG. Het bestuur maakt een rooster van aftreden, waarbij kan worden bepaald dat meer dan één bestuurslid periodiek aftreedt, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet tegelijkertijd aftreden. De bestuursleden zijn terstond voor een bestuurstermijn van 3 jaar herkiesbaar.

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Gewijzigd in november 2005, mede n.a.v. naamswijziging AZGreen in UMCGolf

Image

FAQ

(Frequently Asked Questions) 

Wie kan lid worden van UMCGolf?

Leden van de Personeelsvereniging van UMCGolf (PV-UMCG), hun relatiepartner (de huwelijkspartner of de relatiepartner zoals blijkt uit een notariele akte of een bewijs van geregistreerd partnerschap);De inwonende kinderen van de PV-leden vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken.

Kent UMCGolf ook gastleden?

Ja, alleen leden die ook PV-lid zijn, kunnen hun ouders en/of uitwonende kinderen (minimum leeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken) als gastlid introduceren. Het bestuur beslist of ze als gastleden worden toegelaten omdat er slechts een beperkt aantal gastleden is toegestaan. Gastleden hebben geen stemrecht.

Hoeveel bedraagt de contributie?

Voor leden van de PV-UMCG, hun huisgenoten en gastleden bedraagt de contributie a 36,- per jaar. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage voor het NGF-lidmaatschap verplicht, waarvoor men een factuur van de vereniging ontvangt.

Hoe wordt de contributie geïnd?

PV-leden:
maandelijkse inhouding ad 3,- op het salaris. 

Partner, inwonende kinderen en gastleden:
via een factuur van UMCGolf

Gastleden:
naast hun UMCGolf-bijdrage is ook een bijdrage aan de PV verschuldigd. Daarvoor ontvangen ze van de PV-UMCG een aparte acceptgirokaart.

Hoe geef ik mij op als lid?

Door middel van een aanmeldingsformulier. Het is in verband met de machtiging voor de inhouding van de contributie op het salaris wel van belang dat het formulier ondertekend wordt ingeleverd. Dus elektronische aanmelding is niet mogelijk. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelswinkel of u kunt het downloaden vanaf deze site (via menu 'Lidmaatschap'). 

Voor hoe lang wordt het lidmaatschap aangegaan?

In principe voor 12 maanden. Het verenigingsjaar begint op 1 januari. Het lidmaatschap wordt telkens voor 12 maanden verlengd als er geen opzegging is geweest.

Wat is de opzegtermijn?

1 maand (dus voor 1 december opzeggen als het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar wordt beëindigd).

Wanneer is er wel een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap?

Bijvoorbeeld bij het beëindigen van het dienstverband (ontslag, pensionering) eindigt het lidmaatschap. Het lidmaatschap van de eventuele partner en/of kinderen en van gastleden die het lid heeft geïntroduceerd, stopt dan ook. Zij krijgen een restitutie van hun reeds betaalde contributie.

Na pensionering kan men wel lid blijven van de PV en dus ook van UMCGolf

Mogen ook introducés worden meegenomen naar wedstrijden of andere activiteiten van UMCGolf?

Ja, alleen wanneer dat per activiteit vooraf is aangegeven. Aan de introducés kan bovenop het bedrag voor deelname aan een activiteit ook een extra bijdrage worden gevraagd. 

Zijn er ook statuten en huishoudelijk reglementen van de PV-UMCG en van UMCGolf?

Ja, deze staan ook op deze site onder het menu: 'Huishoudelijk Reglement'.

Contact

UMCGolf
p/a personeelswinkel UMCG
huispostnr: KA 35
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Website: www.umcgolf.nl
E-mail: info@umcgolf.nl 
ING-bank: NL61 INGB 0009 5152 04

Bestuur UMCGolf mail: info@umcgolf.nl 
Jarl Pieter - voorzitter
Vacant - secretaris
Arnold Boom- penningmeester
Vacant - vice voorzitter


PR Commissie, mail: pr@umcgolf.nl 
Marvin Noordberger
Jan Noordberger
Wim Grimberg
  
Wedstrijd en Handicap Commissie, mail: toernooi@umcgolf.nl
Herman Jansen
Henk Luiken
Jan Nieborg
Charles Brugman

Ledenadministratie , mail: info@umcgolf.nl
Anneke Grootoonk

Taakomschrijving Ledenadministratie

Database:
• Nieuwe leden invoeren aan de hand van het aanmeldingsformulier.
• Wijzigingen invoeren
• Datum invoeren wanneer brief voor betaling UMCGolf-lidmaatschap (niet inbaar via salarisadministratie) en/of voor NGF pasjes zijn verstuurd
• Bij belangrijke wijzigingen in de ledenlijst, een actuele ledenlijst op DropBox zetten
 
Contributie UMCGolf en/of NGF-pasje:
•  Ledenadministratie verstuurt brieven naar leden die UMCGolf contributie moeten betalen (niet automatisch via salaris inbaar) en/of kosten voor NGF-pasje. Bij retour afzender van brieven achterhalen wat het juiste adres is. De penningmeester een overzicht sturen wie wat moet betalen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en de kosten voor het NGF-pasje en dient eventuele aanmaningen te versturen
• Lid werkt op het UMCG: de penningmeester houdt dit bij via salarisadministratie (lid heeft hiervoor machtiging gegeven). Wanneer er geen inhouding meer wordt gedaan van een lid, gaat de penningmeester informeren wat hiervan de reden is

  • Bij opzegging van het lidmaatschap geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie die dit verwerkt in de database
  • Wanneer een lid met pensioen gaat en lid wil blijven van UMCGolf (en dus ook van de Personeelsvereniging) geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie.
    De ledenadministratie stuurt een rekening voor het (resterend jaar) lidmaatschap en/of NGF-pasje 

Email:
•  Vragen betreffende ledenadministratie beantwoorden naar leden en een kopie versturen naar de e-mailbox (info@umcgolf.nl)

 NGF (via Golfpark Exloo)
• Nieuwe leden aanmelden aan de hand van het aanmeldingsformulier
• Wijzigingen doorgeven aan Golfpark Exloo
• Na ontvangen van NGF pasjes deze versturen naar leden die de kosten hiervoor hebben betaald

Formulieren:
•  Aanmelding UMCGolf en/of NGF  
• Opzeggen UMCGolf (stopzetten van automatische machtiging) en/of NGF
• Opzeggen UMCGolf lidmaatschap (op 31 december van het lopend jaar) en/of NGF

Binnenkomende post (hoort niet specifiek bij de ledenadministratie):
•  Ophalen bij Personeelswinkel en verdelen naar de betreffende commissies/personen

Voor de scretaris:
Email (info@umcgolf.nl)
• Mailbox minimaal 1x per week bekijken
• E-mailberichten, bestemd voor commissieleden, doorsturen
• Als bericht doorgestuurd of verwerkt is, bericht ordenen in de e-mailbox

Taakomschrijving PR commissie

Informatie aan en van leden:

• Het uitbrengen van een UMCGolfFlits na ieder toernooi (8 x per jaar) 
• Leden vragen een bijdrage te leveren aan het Golfjournaal o.a. per toernooi met 1e – 2e – 3e  winnaar etc. afspreken een verslag te schrijven van het toernooi
• Het maken van foto’s op de toernooien
• Het verzamelen van de foto’s, de te publiceren stukken, het zo nodig corrigeren hiervan en het verzorgen van  de lay-out
• Het verstrekken van informatie over (nieuwe) golfregels, nieuws van NGF en nieuws van UMCGolf
• Het organiseren van een opfriscursus/regelmiddag m.b.t. regels en etiquette voor de leden

 Werven van leden:

• Het promoten van de golfsport o.a. door aanwezigheid op “open dagen” van de PV
• Het organiseren van een clinic in het voorjaar voor UMCGers  c.q. partners en/of familieleden in de eerste lijn en bekendmaking hiervan in de organisatie
• Het geven van informatie aan belangstellenden m.b.t de UMCGolfclub zoals inschrijving, contributie, het golfspel, het verkrijgen van het GVB etc. (o.a. in het PV-blad)
• Het uitnodigen van nieuwe leden op de toernooien en het begeleiden van deze leden tijdens de toernooien 

Email:

• Mailbox 1x per week bekijken
• Als bericht is doorgestuurd of is verwerkt, bericht in onderliggende map (verwerkt) opslaan, zodat de binnengekomen mailberichten terug te vinden zijn
• Zoveel mogelijk de mailberichten naar leden versturen vanuit de mailbox

Informeren:

• Het informeren van de penningmeester c.q. het DB welke kosten er gemaakt (gaan) worden c.q. toestemming vragen voor de uitgaven
• Het DB informeren over de voortgang van de cie.
• Het informeren van de cie. leden welke acties er plaats vinden en (in overleg) bepalen wie wat doet 

Site UMCGolf:

• Het onderhouden van de website van UMCGolf

Taakomschrijving wedstrijd commissie

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van circa 8 toernooien per jaar.

Voorbereidende werkzaamheden:
• Het vaststellen datum en informeren bij welke clubs/banen gespeeld kan worden. Afspraken maken met de club over greenfee prijzen en condities.
• Inschrijfgeld vaststellen i.o.m. de penningmeester en uitnodigingen versturen naar de leden.
• Het bewaken van de inschrijvingen: tijdigheid van inschrijving en betaling.
• Het samenstellen van flights, het bepalen van de starttijden en de deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
• Inkoop prijzen (1e, 2e, 3e plaats, neary, longest dames en heren).
• Informeren of de baan qualifying is en vaststellen of de wedstrijd qualifying is.

Activiteiten tijdens het toernooi:
• Verstrekken van scorekaarten aan de deelnemers met daarop exacte en playing handicap.
• Het innemen en controleren van de scorekaarten (namen, handtekeningen, stableford telling). Deze Q kaarten zijn (op Nederlandse en Buitenlandse banen) qualifying voor leden met UMCGolf als homecourse.
• Het bekendmaken van de winnaars na binnenkomst van de laatste flight en de prijsuitreiking verzorgen.
• Afhandeling financiën met club/baan en/of hun horeca: direct of via factuur.

Werkzaamheden achteraf:
• Uitslagen en bijgewerkte totaalstand op de website (laten) zetten.
• Controleren ontvangen qualifying kaarten.
• Toekennen, berekenen en administreren van de Exact, Club en Playing handicaps van alle homeclub leden, incl. jaarlijkse herziening volgens de regels van het EGA handicap systeem van de NGF.
• Contact houden met Exloo verwerking Q kaarten

Informatie verstrekken aan leden:

• Leden informeren over de regels, die betrekking hebben op het verkrijgen, berekenen en onderhouden van de handicap.
• Leden informeren over wijzigingen van Exact handicap.

Overige werkzaamheden:
• Contact onderhouden met de Regelcommissie met betrekking tot het afnemen van regelexamens t.b.v. een handicap en GVB.
• Toezien op de naleving van de eisen met betrekking tot qualifying wedstrijden en berekening CBA.
• Contact onderhouden met handicapcommissies van andere clubs bij overgang leden naar een andere club.
• Contact onderhouden met regiocommissaris en de commissie CRAS&H (regels, amateurstatus en handicaps) van de NGF.
• Vaststellen en berekenen van qualifying kaarten buiten wedstrijden om.